KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej  we Wrocławiu zobowiązuje się̨ zapewnić dostępność́ swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-03r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Andruszko,  e-mail: sr2@duw.pl, tel:  (071) 340-69-24. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności. Wnioski należy składać mailowo na sr2@duw.pl , telefonicznie (071) 340-69-24, (071) 340-66-31; Fax (071) 340-67-52. 

Postępowanie odwoławcze

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.                           W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjno–biurowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 jest w pełni wyposażony i dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową;                                          

  • przed budynkiem urzędu zostały wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • wjazd do budynku urzędu został wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dojście i wjazd osób na wózkach do budynku,
  • wewnątrz budynku znajdują się dwie platformy windowe dla osób przemieszczających się na wózkach,
  • budynek wyposażony jest w dwa dźwigi windowe umożliwiające dojazd na wszystkie kondygnacje,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • do budynku można wejść z psem asystującym,
  • stanowisko kasowe przyjmujące opłaty za usługi, zostało dostosowane dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich,
  • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • w obiekcie na każdej kondygnacji zostały zamontowane wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń na poszczególnych piętrach,
  • budynek został wyposażony w system SAP (przeciwpożarowy), w razie wystąpienia pożaru m.in. windy zjeżdżają na poziom zero, celem umożliwienia ewakuacji osób z budynku oraz drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zapewnia dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego), SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych). W celu skorzystania ze świadczenia należy zgłosić potrzebę na co najmniej 3 dni robocze wcześniej pod  nr faksu 71 340 66 37 lub na adres e-mail info@duw.pl.

 

Państwowa Straż Rybacka nie posiada aplikacji mobilnej.