KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Jun 7, 2018 Napisał: admin2

Szkolenie PSR 2018

Tego roku 3 dniowe szkolenie specjalistyczne dla strażników z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu odbyło się pod koniec maja, tradycyjnie w miejscowości Złotówek w „Domku Myśliwskim”.

Strażnicy pierwszego dnia brali udział w wykładach i ćwiczeniach praktycznych zorganizowanych przez pracowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Zaprezentowano organizację ratownictwa wodnego, uprawnienia ratowników wodnych oraz wyposażenie i sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratunkowych. Wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku: omdlenia, udaru słonecznego, hipotermii, epilepsji, urazów mechanicznych i innych. Odbyły się również ćwiczenia praktyczne polegające na udzielaniu prawidłowej resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) na fantomach, transportowanie osoby poszkodowanej z wody płytkiej na brzeg oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Ponadto strażnicy trenowali posługiwanie się sprzętem ratowniczym czyli rzucanie kołem ratunkowym oraz rzutką ratunkową.
Następnego dnia wykłady prowadzili zaproszeni goście z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z tematyki:
- uprawnienia funkcjonariusza do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
- postępowanie strażnika w sprawach o wykroczenia ( nakładanie mandatów karnych oraz sporządzanie wniosków o ukaranie ),
- działania Policji Dolnośląskiej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych,
- ocena współdziałania KWPSR z Policją za 2017 rok.
Przeprowadzono zajęcia praktyczne z prawidłowego stosowania ś.p.b. w postaci kajdanek i siły fizycznej tj. technik transportowych, obrony, ataku oraz obezwładnienia. Odbył się sprawdzian z wiedzy teoretycznej strażników PSR z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego - zdany pozytywnie przez wszystkich funkcjonariuszy.
Trzeciego dnia odbył się egzamin strzelecki na strzelnicy we Wrocławiu pod nadzorem instruktora wyszkolenia strzeleckiego Komendanta Posterunku PSR w Legnicy Pawła Gajlewicza.
Dziękujemy wykładowcom za przyjęcie zaproszenia i udzieleniu wyczerpujących odpowiedzi, które przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji zawodowych strażników rybackich.

Filmiki:           RKO                  rzutka                 koło