KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Aug 7, 2020 Napisał: admin2

Zmiany dotyczące rejestracji środków pływających do amatorskiego połowu ryb

Informujemy, że poniższe przepisy z ustawy o rybactwie śródlądowym tj:

Art. 20. ust. 2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.
<2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 i 1901).> 
Art. 20 ust. 3. Rejestrację sprzętu, o którym mowa w ust. 2, prowadzi starosta.] 
Art. 20 ust. 3a. Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestru oraz litery „R” – oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo „A” – oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.] 
Art. 20 ust. 3b. Sejmik województwa ustala, w drodze uchwały, trzyliterowe oznaczenie powiatu, o którym mowa w ust. 3a.]

z dniem 1 sierpnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających – tracą moc.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

- jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
- jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
- jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Jednocześnie przypominamy wędkarzom, że amatorski połów ryb przy użyciu jednostki pływającej odbywa się z zachowaniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi dotyczących budowy, wyposażenia oraz kwalifikacji, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej dla statków przeznaczonych lub używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.